Hoe wij omgaan met uw privacy gegevens tijdens een bezoek aan onze website leest u hier in onze privacyverklaring.

Klikgedrag

Op de website www.bghekwerk.be worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te laten sluiten. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan www.bghekwerk.be haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

www.bghekwerk.be maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van www.bghekwerk.be voor u gemakkelijker te maken.

Externe links

Op de site www.bghekwerk.be treft u een aantal links aan naar andere websites. B&G Hekwerk kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: B&G Hekwerk, t.a.v. Afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 444, 5500 Ak, Veldhoven of email: info@bghekwerk.nl.

B&G Hekwerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van www.bghekwerk.be.

Privacy / AVG

B&G is een toonaangevende speler op het gebied van terreinbeveiliging. De organisatie beschikt over een eigen productiefaciliteit en is in staat om klanten te ontzorgen op het gebied van terreinbeveiliging. B&G hekwerk B.V. maakt onderdeel uit van S4G B.V.

S4G B.V. en de onderliggende B.V.’s meer specifiek, is/zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dit statement informeert B&G betrokkenen over de verschillende gegevensverwerkingen die plaatsvinden.

Omgang met persoonsgegevens

De organisatie komt op verschillende manieren in aanraking met mensen; medewerkers, klanten, leveranciers, sollicitanten en overige geïnteresseerden. Onherroepelijk heeft de organisatie daarbij te maken met het verwerken van persoonsgegevens.

Ter bescherming van alle medewerkers, het bedrijf en haar partners neemt S4G en daarmee ook B&G privacy zeer serieus.

B&G realiseert zich dat het beschermen van persoonsgegevens en het privacy proof houden van haar organisatie een dynamisch proces is. B&G streeft dan ook naar continue optimalisatie.

B&G heeft als doelstelling de juiste balans tussen compliance en het behouden van een werkbare situatie voor alle betrokkenen. Qua wet- en regelgeving geldt de Verordening (EU) 2017/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Verwerking van persoonsgegevens

Voor niet-medewerkers geldt dat B&G, in bepaalde situaties (aanvragen voor het toesturen van nieuwsbrieven, aanvragen c.q. offertes en sollicitaties), maximaal de volgende persoonsgegevens verwerkt van/over u: naam, geboortedatum, (woon)adres, telefoonnummer en emailadres.

Doeleinden van verwerking

B&G verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het vervullen van haar rol als opdrachtnemer of leverancier binnen de vele verschillende facetten van dienstverlening waarin de organisatie werkzaam is, waartoe in ieder geval maar niet uitsluitend de volgende verwerkingen horen: het beheren van gegevens van prospects, klanten en opdrachtgevers in een ERP/CRM-pakket en het onderhouden van deze zakelijke relaties;
  • het verstrekken van gegevens van vaste en flexibele werknemers aan klanten en opdrachtgevers, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en passend is binnen de gestelde richtlijnen van de wet- en regelgeving. Bij het uitvoeren van werkzaamheden op de klantlocatie mogen klanten / opdrachtgevers de identiteit van de medewerker op locatie controleren. Daar waar meer gegevens gevraagd worden ter registratie geldt dat daar waar de grondslag voor verstrekking niet wettelijk is vastgelegd, maar de klant/opdrachtgever het toch van B&G verlangt, er te allen tijde een toets plaatsvindt om te beoordelen of de gegevensverstrekking conform de Wet bescherming persoonsgegevens plaatsvindt. Dit kan een vertraging opleveren in de uitvoering van de werkzaamheden;
  • het uitwisselen van gegevens binnen de S4G holding, met en tussen de dochtermaatschappijen ten behoeve van de optimalisatie van de dienstverlening;
  •  het verstrekken van gegevens aan bewerkers van B&G, hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen B&G en deze bewerker. Een bewerker van B&G dient altijd een bewerkersovereenkomst te ondertekenen waarin de rechten van de betrokkenen voldoende geborgd zijn en de bewerker verplicht wordt de gegevens passend te beveiligen.
  • het verwerken van klantgegevens om bestellingen via de webshop te voldoen.
  • het verwerken van klantgegevens om offerte-aanvragen via de website te verwerken.
  • het verwerken van klantgegevens om service-verzoeken via de website te verwerken.
  • het versturen van nieuwsbrieven om bestaande klanten en andere betrokkenen – die hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen –  op de hoogte te houden van ontwikkelingen en aanbiedingen. De mogelijkheid om af te melden voor de nieuwsbrief bestaat altijd.
  • het verwerken van gegevens van sollicitanten in relatie tot de vacature waarop men heeft gesolliciteerd.

Deze verwerkingen hebben te allen tijde een wettelijke grondslag, zoals uw toestemming, noodzakelijk in het kader van de uitvoering van een overeenkomst (of precontractuele maatregelen) waarbij u partij bent, noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)plicht, dan wel noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigde (bedrijfs)belang, welke B&G altijd zal afwegen tegen uw recht op privacy.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt zonder dat het onder een van bovenstaande doeleinden valt, vindt te allen tijde een toets plaats om te beoordelen of een van de wettelijke doeleinden van toepassing is en of een rechtmatige grondslag bestaat voor verwerking. B&G is zich er van bewust dat het gegeven overzicht wellicht niet volledig is.

Verwerking van persoonsgegevens

Er worden gegevens van zakelijke relaties verwerkt, namelijk van (potentiële) klanten, leveranciers en (andere) samenwerkingspartners. De gegevens die B&G verwerkt van haar zakelijke relaties betreffen  veelal bedrijfsgegevens, welke niet vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens van contactpersonen (naam, contactgegevens, functie) van alle zakelijke relaties vallen wel onder de Wet bescherming persoonsgegevens. B&G gaat met alle gegevens zeer zorgvuldig om. Ook de bedrijfsgegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld.

Daarnaast worden gegevens van sollicitanten verwerkt gedurende de sollicitatieprocedure. Gegevens zijn inzichtelijk / beschikbaar voor de afdeling HRM en diegenen die direct betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Na afronding van de procedure worden alle gegevens van sollicitanten, binnen 4 weken, verwijderd uit de systemen.

Verstrekken van gegevens aan derden

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden kan noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst, dan wel om wet- en regelgeving na te leven. Gegevens worden gedeeld binnen S4G en de verschillende dochterbedrijven. Deze verstrekking geschiedt met het doel om dienstverlening te verbeteren, ten behoeve van klantbeleving, het verbeteren van arbeidsomstandigheden, ten behoeve van de gezondheid van onze medewerkers en het terugdringen van verzuim. B&G verstrekt in geen enkel geval persoonsgegevens aan derden ten behoeve van commercieel gewin.

Om uitvoering te geven aan overeenkomsten met opdrachtgevers/klanten en een van de doeleinden zoals hierboven genoemd dient B&G gegevens te verstrekken aan deze partijen. B&G toetst altijd of de opdrachtgever/klant niet meer gegevens vraagt dan noodzakelijk voor het doel en maakt afspraken met deze partijen teneinde de bescherming van deze gegevens te waarborgen. Als de wet dit vereist zal B&G gegevens verstrekken aan Rijksoverheid of handhavingsinstanties.

Inschakelen van verwerkers

Voor het uitvoeren van haar werkgeversrol kan B&G gebruik maken van of diensten uitbesteden aan derden. Voorbeelden hiervan zijn het uitbesteden van: loonadministratie, ICT-beheer en de inzet van zzp-ers. Deze derden kunnen persoonsgegevens verwerken, waardoor zij als verwerker worden aangemerkt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. B&G eist van haar verwerkers een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens. De lat ligt voor verwerkers minstens net zo hoog als voor B&G zelf, aangezien de gegevens buiten de B&G-omgeving worden gebracht en verwerkingen dus minder in het zicht van B&G plaatsvinden. Afspraken met verwerkers worden contractueel vastgelegd en indien daartoe aanleiding is, wordt de nakoming ervan gecontroleerd.

Informatiebeveiliging

Voor wat betreft de verwerking van klantgegevens geldt dat de ICT-processen en -systemen, maar ook de technische infrastructuur, gericht is op het beschermen van de privacy. De beveiliging is gericht op de bescherming van informatie zelf en de middelen waarop het wordt opgeslagen zoals verschillende informatiesystemen, hardware, operating systems, databases, bedrijfsnetwerken en de fysieke locaties.

Cookies

B&G maakt op haar bedrijfswebsites en die van de dochterbedrijven gebruik van functionele cookies en/of web statistieken cookies. Tevens maakt B&G gebruik van cookies om de inhoud van onze website te delen via social media. Het gebruik van deze cookies heeft geen gevolgen voor de persoonlijke leefsfeer van de bezoekers, omdat met deze cookies geen persoonsgegevens worden verwerkt.

Bewaarbeleid

Gegevens worden niet langer bewaard dan de bewaartermijnen die in de wet dan wel in het Vrijstellingsbesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn bepaald. B&G hanteert een bewaarbeleid waarin alle termijnen die voor gegevenswerkingen gelden zijn vastgelegd.

Inzage, wijzigen, wissen persoonsgegevens

Betrokkenen hebben het recht om een verzoek tot inzage in de verwerkte persoonsgegevens te doen, een verzoek te doen tot rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, alsmede het recht op beperking van de betreffende verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Zakelijke relaties kunnen bij hun contactpersoon binnen B&G dergelijke verzoeken indienen. Klachten of vermoedelijke misstanden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens binnen B&G kunnen worden gemeld bij de contactpersoon zoals hierboven genoemd, dan wel bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over bovenstaande, onze beleidsverklaring wil ontvangen of klachten heeft over de manier waarop B&G omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@bghekwerk.nl.

Tot slot

B&G behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze versie is vastgesteld in mei 2018.